İhracat yüzde 25 geriledi  

Mehmet Hanifi GÜLEL

Domates ihracatı ilk 5 ayda yüzde 25 gerile­di. İhracatın gerile­mesinin temel sebebinin ise maliyetlerin artması ve dö­viz kurların da düşük seviye­de seyretmesi nedeni ile reka­betçiliğin kaybedilmesi ola­rak belirtiliyor. Türkiye’nin domates ihracatının bu yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın ay­nı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında bir düştüğünü akta­ran İstanbul Yaş Meyve Seb­ze İhracatçıları Birliği Başka­nı Melisa Tokgöz Mutlu, ihra­cat değerinin ise 247 milyon dolar gerilediğini açıkladı.

Ön­celikle üretim kısmına bakıl­dığında, bu yıl domates üreti­minde herhangi bir sorunun gözükmediğine vurgu yapan Melisa Tokgöz Mutlu, ‘’İhra­cat rakamlarına baktığımızda ise Almanya, Hollanda, Polon­ya gibi özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız domates ihracatında düşüşler yaşanı­yor. Avrupa’ya ihracatta ciddi sıkıntılarımız var.

Maliyetle­rimizin artması ve kurların da düşük seviyede seyretmesi ne­deni ile rekabetçiliğimizi kay­betmiş bulunmaktayız. Kur oranımız enflasyonun çok ge­risinde kaldı. Bu kur seviye­siyle, artan TL maliyetini kar­şılamak ve rekabet etmek çok zor. Enflasyon ve kur arasın­da açılan makas nedeniyle, Av­rupa pazarındaki rekabet gü­cümüzü tamamen kaybetmiş durumdayız. Dolayısı ile bu da ihracat rakamlarımızı aşağıya çekiyor’’ dedi.

‘’Bizim maliyetleri düşürmemiz gerekiyor”

Söz konusu sorunların aşıl­ması için de görüşlerini dile getiren Melisa Tokgöz Mut­lu, son dönemde iklim krizi ile beraber sıcaklık enflasyonu­nun konuşulmaya başlandığı­nı söyledi.

Türkiye olarak tarımsal ürünlerde doğru pozisyon alınma halinde hem jeopoli­tik konumun verdiği lojistik avantajı hem de ürün yelpa­zesi sayesinde özellikle Avru­pa Birliği için önemli bir teda­rikçi olabileceğimizi belirten Melisa Tokgöz Mutlu, ‘’Bizle­rin öncelikle maliyetleri dü­şürmesi gerekiyor. Bunun için de ihracat için verilen destek­lerin arttırılması, endüstriyel ve dijital tarıma çok hızlı ge­çiş sağlanması ve israfın mini­mize edilmesi gerekiyor.

Tabi ki de ikinci ve üçüncü madde­ler bugünden yarına hayata ge­çirilmesi çok mümkün değil. Ancak, bir sonraki sezon bu­nun için mutlaka girişimlere başlanmalı. Diğer taraftan ise kısa dönem için yapılacak en önemli destek finansal destek olacak. İhracatçıların çıktığı pazarlara tekrar girmesi çok daha zor olduğunu hatırlat­mak isterim” diye konuştu.

Sorunun atlatılması için alternatif pazar şart’

Ege Yaş Meyve Seb­ze İhracat­çıları Birliği Yönetim Kurulu Baş­kanı Hay­rettin Uçak ise rakip ülkelerin her geçen gün çoğaldığını ve Avrupa Birliği pazarının azal­dığını söyledi. Uçak, bu soru­nun atlatılması için alternatif pazarları arttırmaya çalıştıkla­rını kaydetti.

‘Mısır’ın maliyetleri dolar bazında bize göre düşük kalıyor’

Melisa Tok­göz Mutlu, ‘’İlk olarak tabii ki de rekabetçi fiyata ulaş­mamız ge­rekiyor. Şu an en büyük rakip­lerimizden birisi Mısır olarak yer alıyor ve maliyetleri bizim çok altımızda bulunuyor. Sade­ce işçilik maliyeti dolar bazın­da bizim maliyetimizin yarısı kadar olarak yer alıyor’’ dedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir